Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Een geslaagde kick off voor de werkgroep tegengaan identiteitsfraude (WTI) in de eenheid Den Haag!

Op dinsdag 8 mei 2017 zijn collega’s van gemeenten, politie, OM en de landelijke ketenpartners Kmar, IND, RDW, NVVB bij elkaar geweest voor de start van de werkgroep tegengaan identiteitsfraude.

 

Collega’s van de dienst Burgerzaken bij gemeenten spelen een cruciale rol in de signalering van onjuistheden bij identiteitsbewijzen en brondocumenten. De Koninklijke Marechaussee (Kmar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) ondersteunen hen met deskundigheid op respectievelijk reisdocumenten, brondocumenten en rijbewijzen. De politie verricht het strafrechtelijk onderzoek en het Openbaar Ministerie (OM) gaat over tot vervolging. De Nederlandse vereniging voor Burgerzaken (NVVB) behartigt de belangen van haar (gemeentelijke) leden onder andere op het gebied van identiteitsmanagement. Het RSIV heeft als de regionale samenwerking op dit thema gefaciliteerd.

In de bijeenkomst is aan de hand van een casus stilgestaan bij ieders rol in de keten.

Als start heeft Paul van Musscher als eenheidschef van de politie Den Haag maar ook als landelijk portefeuillehouder migratiecriminaliteit een inspirerend pleidooi gehouden over de noodzaak van het samenwerken. John de Ruiter van de NVVB heeft verteld over de verwachte ontwikkelingen op dit gebied en informeerde ons over hoe de regionale werkgroepen elders in het land georganiseerd zijn.

Daarna hebben gemeenten per (politie)district verkend hoe er samengewerkt kan worden en wat er nodig is om dit optimaal in te richten. Per district wordt dit onderling nader uitgewerkt. In september 2018 vindt het volgende regionale overleg van de werkgroep plaats en daarin nemen naast de landelijke ketenpartners, politie en OM ook afgevaardigden van elk district deel. In dat overleg wordt verder gekeken hoe de aanpak loopt, hoe we successen kunnen delen, wat de knelpunten zijn en hoe we die kunnen oplossen. De input uit dit overleg wordt meegenomen richting het landelijke WTI-overleg, waar één van de gemeentecollega’s uit de districten in participeert.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst waarin we een eerste aanzet gedaan hebben voor een samenwerking op districts- en eenheidsniveau. Door samen te werken en kennis te delen kunnen we van elkaar leren, gezamenlijk knelpunten in de aanpak signaleren en efficiënt afstemmen met ketenpartners.

Wordt vervolgd!