Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Voorbereidingen Coalitie voor veiligheid 2023-2026

Aangezien het huidige Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 afloopt op 31 december 2022, is het RSIV gestart met de voorbereidingen voor een nieuw RBP nieuwe stijl. We willen komen tot meer focus op een beperkt aantal thema's waar we dan ook met alle betrokken partijen het verschil op willen maken in de periode 2023-2026. In het dagelijks Bestuur van het RBO van 30 september is gesproken over het voorstel om te komen tot een regionale Coalitie voor veiligheid 2023-2026.

Aan het RBO van 14 oktober a.s. zal worden gevraagd om in te stemmen met het voorstel om op de volgende regionale thema´s te komen tot gezamenlijke doelstellingen en afspraken over de inzet van gemeenten, politie, OM, RIEC, RSIV en evt. andere regionale partners:
- Zorg en veiligheid
- Maatschappelijk ongenoegen
- Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
- Jeugd en veiligheid
- Ondermijning.

In de lokale Integrale Veiligheidsplannen kunnen uiteraard andere thema´s worden opgenomen worden dan in de regionale Coalitie voor veiligheid. Het uitgangspunt is en blijft immers dat gemeenten de regie voeren over het lokaal veiligheidsbeleid.

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat er altijd ruimte moet zijn om, in overleg met het gezag, capaciteit flexibel in te zetten op actuele thema´s.

Om de gezamenlijke ambities en doelstellingen per thema te bepalen, worden in de periode half oktober - half december deelsessies georganiseerd met de betrokkenen (ambtelijk en bestuurlijk) op de thema´s maatschappelijk ongenoegen, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en jeugd en veiligheid. Voor ondermijning wordt aangesloten bij het strategietraject dat door de stuurgroep RIEC in gang is gezet. Het thema zorg en veiligheid zal onderdeel uitmaken van de andere regionale thema´s. Ook zal in de Coalitie voor veiligheid worden verwezen naar de beleidsplannen van de Zorg- en Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands Midden.

Om het proces rondom het opstellen van de Coalitie voor veiligheid zo goed mogelijk te doorlopen, met draagvlak onder alle betrokken partners, is zowel een ambtelijke als een bestuurlijke begeleidingscommissie ingericht, met vertegenwoordigers van gemeenten, politie, OM, het RIEC en het RSIV.
Naar verwachting zal de formatieverdeling over de basisteams niet wijzigen in het nieuwe beleidsplan, maar zal over de sterkteverdeling op een nader te bepalen moment wel verder gesproken worden in het RBO.