Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Aanpak Problematische Jeugdgroepen

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documentatie over de aanpak van problematische jeugdgroepen

Definiëring en achtergrond problematiek

Problematisch groepsgedrag kenmerkt zich door gedrag wat de openbare orde, sociale norm en/of veiligheid verstoort, overlast veroorzaakt en/of crimineel van aard is. Als jeugdgroepen samenwerken en/of met elkaar verweven zijn, wordt gesproken van een (jeugd)netwerk.

Problematische jeugdgroepen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de High Impact Crimes. Daarnaast kunnen jeugdgroepen veel overlast veroorzaken. Door een focus op problematische jeugdgroepen wordt effectief ingezet op het tegenaan van overlast en criminaliteit.

Huidige aanpak

Dit gebeurt door middel van een integrale aanpak waarbij op basis van informatie en analyse een samenhangend geheel van interventies wordt ontwikkeld dat er op gericht is om het gedrag van de jongeren om te buigen zodat criminaliteit en overlast (onder meer door drugs- en/of alcoholgebruik) door de jongeren vermindert, hun sociale positie versterkt en hen perspectief biedt, de negatieve groepsdynamiek wordt verstoord en aanwas van nieuwe leden wordt voorkomen.

Bij de aanpak wordt het landelijke 7-stappenmodel toegepast waarin het hele proces van het oppakken van een eerste signaal tot monitoring en evaluatie beschreven wordt. Binnen deze kaders is ruimte gelaten aan gemeenten om de aanpak lokaal in te vullen. Zo kunnen deze stappen (deels) tegelijkertijd uitgevoerd en herhaald worden. Ook is het niet altijd noodzakelijk om alle stappen te doorlopen.

De inzet op problematische jeugdgroepen/netwerken vindt veelal lokaal plaats al kunnen gemeenten subjecten bij het Veiligheidshuis aanmelden. Het veiligheidshuis organiseert dan onder regie van de gemeente de persoonsgebonden aanpak.  Daarnaast wordt ingezet op omgevingsfactoren en groepsdynamiek.

Jeugdgroepleden houden zich niet altijd aan fysieke grenzen, waardoor soms een bovenlokale samenwerking nodig is.

Voor een effectieve aanpak is het van belang om problemen op verschillende leefgebieden aan te pakken en verder afglijden te voorkomen. Dit vraagt om een inzet van verschillende partijen uit de straf- , bestuur- en zorgketen waarbij er ook voldoende aandacht is voor de ondersteuning van de jongeren en het bieden van perspectief. Bij problemen met school of werk spelen partijen als leerplicht of begeleiding/bemiddeling richting werk een belangrijke rol.  Als er sprake is van psychische problemen of verslaving zijn Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg belangrijke partners.

Een regionale werkgroep met afvaardiging van OM, politie, Veiligheidshuizen en gemeenten onderzoekt waar knelpunten en successen zitten en draagt dit verder uit door onder meer kennisbijeenkomsten te organiseren en handreikingen aan te bieden.

Doel: Overlast en criminaliteit door problematische jeugdgroepen/-netwerken voorkomen, terugdringen en aanpakken.

Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over:

 • Signaleren, kennis delen en uitwisselen van best practices
 • Toepassen van een persoonsgerichte aanpak voor subjecten.

Aanbod

 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Beke in opdracht van het WODC (ministerie van Justitie en Veiligheid).
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0