Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

LET OP: informatie over voorlichting cq activiteiten voor en met ondernemers en burgers op het gebied van cyber kun je vinden in de kennisdatabank, map activiteiten voor en met ondernemers (in de map Cyber).

Definiëring en achtergrond problematiek

We spreken van cybercrime als het gaat om criminaliteit waarbij ICT zowel het middel als het doelwit is. Er is sprake van gedigitaliseerde criminaliteit als ICT een middel is om traditionele vormen van criminaliteit te plegen. Dit kan in elke fase van het plegen van het misdrijf: bij de voorbereiding, de uitvoering en de afronding. Eigenlijk wordt tegenwoordig bijna bij alle traditionele misdrijven in meer of mindere mate gebruik gemaakt van ICT.

Naast cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit speelt ook cyber security een rol. Cyber security is het geheel aan (technische) Informatie- en communicatietechnologie (ICT)-maatregelen met als doel om vrij te zijn van gevaar of schade veroorzaakt door misbruik, verstoring of uitval van ICT.

Net als in de fysieke omgeving wordt het  internet gebruikt als koop-, verkoop- en verhandelplaats van illegale goederen en/of diensten zoals drugs, kinderporno, gestolen goederen en wapens. Verder fungeert het internet als een plek om kennis en informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld het selecteren van doelwitten voor woninginbraken en het plegen van cybercrime aanvallen. Daarnaast zijn veel gebruiksvoorwerpen gekoppeld aan het internet (Internet of Things) waardoor apparaten op afstand kunnen worden gemanipuleerd. Ook worden bij allerlei misdrijven in de persoonlijke levenssfeer zoals bedreiging, stalking en smaad/belediging digitale middelen gebruikt.

Doel: Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit voorkomen, terugdringen en aanpakken.

Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over:

  • inzet op verdere bewustwording bij de ondernemers en burgers,
  • inzet op interne veiligheid, waaronder de borging daarvan en de continuïteit van diensten bij crises.