Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

LET OP: informatie over voorlichting cq activiteiten voor en met ondernemers en burgers op het gebied van HIC kun je vinden in de kennisdatabank, map activiteiten voor en met ondernemers (in de map HIC).

Definiëring en achtergrond problematiek

Onder High Impact Crimes (HIC) verstaan we woninginbraken (diefstal uit woningen), straatroven en overvallen.  Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van geweld.

De aanpak van delicten met direct slachtofferschap krijgt hierbij extra prioriteit: dit zijn de delicten waarbij het slachtoffer tijdens de delictpleging is geconfronteerd met de dader(s) én er sprake was van geweld of bedreiging met geweld.

Naast jeugdigen en jongvolwassenen, al dan niet onderdeel van (criminele) jeugdgroepen of -netwerken, zijn mobiele en (internationaal) rondtrekkende dadergroepen veelal bepalend voor het verdachtenbeeld bij deze delicten.

Doel: High Impact Crimes met direct slachtofferschap voorkomen, terugdringen en aanpakken.

Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

  1. a) Daar waar het slachtofferrisico op High Impact Crimes hoger is dan het regionaal gemiddelde wordt projectmatig ingezet om deze delicten te voorkomen, tegen te gaan, aan te pakken en het verlenen van nazorg aan slachtoffers,
  2. b) Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over:
  • de organisatie van een goede informatiepositie en een (lokale en districtelijke) overlegstructuur ,
  • bewustwording intern maar ook bij ondernemers en burgers,
  • inzet van het bestuurlijk instrumentarium (waaronder het DOR) en best practices naast de inzet van het strafrechtelijk en civielrechtelijk instrumentarium.