Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie High Impact Crimes

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Definiëring en achtergrond problematiek

Onder High Impact Crimes (HIC) verstaan we woninginbraken (diefstal uit woningen), straatroven en overvallen.  Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van geweld.

De aanpak van delicten met direct slachtofferschap krijgt hierbij extra prioriteit: dit zijn de delicten waarbij het slachtoffer tijdens de delictpleging is geconfronteerd met de dader(s) én er sprake was van geweld of bedreiging met geweld.

Naast jeugdigen en jongvolwassenen, al dan niet onderdeel van (criminele) jeugdgroepen of -netwerken, zijn mobiele en (internationaal) rondtrekkende dadergroepen veelal bepalend voor het verdachtenbeeld bij deze delicten.

Huidige aanpak

De lokale driehoek (of het districtscollege) bepaalt per gemeente op welke manier invulling gegeven wordt aan de integrale, probleemgerichte aanpak van High Impact Crimes. De focus op de stelselmatige plegers en het voorkomen dat jeugdigen afglijden naar een criminele carrière maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de integrale aanpak. Daarbij bestaat samenhang met de aanpak van problematische jeugdgroepen en jeugdnetwerken. Daar waar de kans om slachtoffer te worden bovengemiddeld is  en/of waar extra inzet nodig is wordt een probleemgerichte aanpak gehanteerd.

Zo is de afgelopen jaren succesvol samengewerkt tijdens de donkere dagen (oktober tot en met maart), wanneer traditioneel de meeste woninginbraken en overvallen plaatsvinden.

Ook is er regionale aandacht voor de inzet van bestuurlijk instrumentarium. Zo is ingezet op de aanpak van heling met de implementatie van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Ook is in de meeste gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen boetewaardig is.

Ondanks de daling van het aantal High Impact Crimes zijn er gemeenten met hardnekkige problemen. In juni 2017 is in het RBO afgesproken dat gemeenten waar het slachtofferrisico van woninginbraken hoger was dan het regionaal gemiddelde (8 per 1.000 woningen) met ondersteuning van het RSIV samen optrekken. Het doel is het aantal inbraken (verder) te doen afnemen. Dit krijgt vorm door extra aandacht te geven aan de (efficiënte en effectieve) lokale aanpak, kennisdeling en waar mogelijk samenwerking tussen de betrokken gemeenten over de verschillende aspecten van de probleemgerichte aanpak.

Doel: High Impact Crimes met direct slachtofferschap voorkomen, terugdringen en aanpakken.

Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

 1. a) Daar waar het slachtofferrisico op High Impact Crimes hoger is dan het regionaal gemiddelde wordt projectmatig ingezet om deze delicten te voorkomen, tegen te gaan, aan te pakken en het verlenen van nazorg aan slachtoffers,
 2. b) Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over:
 • de organisatie van een goede informatiepositie en een (lokale en districtelijke) overlegstructuur ,
 • bewustwording intern maar ook bij ondernemers en burgers,
 • inzet van het bestuurlijk instrumentarium (waaronder het DOR) en best practices naast de inzet van het strafrechtelijk en civielrechtelijk instrumentarium.

Aanbod

 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Politie eenheid Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0