Werken aan veiligheid
doen we samen

Woninginbraken

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Project woninginbraken

In het RBO van 29 juni 2017 zijn volgende beslispunten goedgekeurd en aangenomen:

1. In de eenheid Den Haag dient de notitie ‘naar een duurzame afname van woninginbraken’ als richtsnoer voor de gezamenlijke aanpak van woninginbraken door gemeenten, OM en Politie;

2. In de gemeenten en basisteams waar het woninginbraakrisico hoger is dan het regionale gemiddelde –in 2016 waren dat 8 inbraken per 1.000 woningen- en waar vooralsnog geen duurzame afname van het aantal woninginbraken geconstateerd wordt, is het de ambitie om het aantal woninginbraken middels  extra en gezamenlijke inspanningen terug te dringen;

3. Met de volgende gemeenten wordt een werkgroep gevormd, onder leiding van de bestuurlijk portefeuillehouder woninginbraken, om het woninginbraakrisico duurzaam te verlagen: Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Westland, Midden-Delfland en Den Haag, basisteam Laak. Ook Rijswijk heeft aangegeven aan te willen participeren. Daarnaast wordt voorgesteld om enkele gemeenten met een laag inbraakrisico hun best practices te laten presenteren, waaronder Leiden. Ondertussen is ook het aantal inbraken in Leidschendam-Voorburg gestegen en deze gemeente zal dan ook aanhaken bij het project. Het totaal aantal deelnemende gemeenten is 9.

In de notitie wordt aangegeven dat er naast een gerichte aanpak die op korte termijn succes beoogt ook inzet nodig is voor een duurzame aanpak van criminaliteit in het algemeen en woninginbraken in het bijzonder. Deze lange-termijn interventies zullen in het plan van aanpak opgenomen worden maar de focus zal liggen op de  interventies en resultaten op de kortere termijn.

De projectduur is 24 maanden, waarbij na 12 maanden geëvalueerd wordt. Gedurende het traject kan de actualiteit veranderen. Bovendien komt een nieuwe gebiedsscan beschikbaar en volgt waar mogelijk en nodig een aanvullende analyse. De in te zetten maatregelen worden steeds aangepast aan de nieuwe werkelijkheid.

Uitgangspunten

De aanpak woninginbraken is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

1. De aanpak is een lokale verantwoordelijkheid. De driehoek is opdrachtgever;

2. De huidige plannen van aanpak/overleggen en ingezette maatregelen in de verschillende gemeenten zijn startpunt en blijven van kracht voordat de ‘formele’ projectfase van start gaat. Naast de gezamenlijk gestelde doelstelling (onder het landelijk gemiddelde komen) worden er per gemeente specifieke (SMART) doelstellingen geformuleerd;

3. Het RSIV adviseert, faciliteert en ondersteunt waar mogelijk en wenselijk. De behoefte kan per gemeente verschillen. Als gemeenten geheel op eigen kracht uitvoering geven aan hun plan van aanpak beperkt de rol van het RSIV zich tot het startgesprek, het organiseren en ondersteunen van de gezamenlijke werkgroepen, het tussentijds opvragen van resultaten en het coördineren van de evaluatie(s).

Feiten en achtergrond

Naar een duurzame aanpak van woninginbraken, vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Eenheid Den Haag op 29 juni 2017.
 • Datum: 29 Jun 17
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 27
 • Datum: 04 Apr 18
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Deze infographic beschrijft de stand van zaken op juni 2018 met betrekking tot de afname van het aantal woninginbraken in de Eenheid Den Haag
 • Datum: 01 Jun 18
 • Auteur: Politie, RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

Praktische hulp

Projectplan woninginbraken van 11 september 2017.
 • Datum: 11 Sep 17
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
 • Datum: 31 Dec 15
 • Auteur: Tom van Dijk, Peter Versteegh
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

Documenten

Tijdens de tweede plenaire bijeenkomst woninginbraken gaf Gouda deze presentatie over hun aanpak gericht op woninginbraken.
 • Datum: 20 Mar 18
 • Auteur: Gemeente Gouda
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16