Werken aan veiligheid
doen we samen

Jeugdoverlast en -criminaliteit

Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit

Met de meeste jongeren in onze gaat het gelukkig goed. Een relatief klein gedeelte zorgt echter voor overlast of belandt in de criminaliteit. Dit risico is het grootst bij jongeren die te maken hebben met een combinatie van risicofactoren, zoals spijbelen, geen startkwalificatie hebben, geen werk, laag inkomen, schulden, alcohol- en drugsgebruik, beperkte verstandelijke vermogens en gezinsproblematiek. Overlastgevend gedrag speelt zich af in de openbare ruimte en ligt op het grensgebied tussen hinderlijk gedrag dat niet strafbaar is en strafbaar gedrag dat niet altijd wordt bestraft. Bij het strafbare gedrag gaat het vooral om lichtere en middelzware vormen van regelovertredingen zoals vernielingen, vuiloverlast, intimiderend gedrag en overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast kan sprake zijn van (overmatig) alcohol- en/of drugsgebruik, wat naar overlast en veiligheidsrisico's ook risico's voor de gezondheid van de jongeren met zich meebrengt.

Overlastgevend en crimineel gedrag door jeugd vindt vaak plaats in groepsverband. Problematische jeugdgroepen worden geïnventariseerd met behulp van de Groepsscan.

 

Integrale aanpak

Bij de aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren is het van groot belang om aan de voorkant van het probleem te komen, in plaats van alleen reactief op te treden. Het vroegtijdig signaleren van zorgwekkende gevallen door school, huisarts, lokale verenigingen of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is cruciaal. Hoe vroeger er ingegrepen wordt, hoe groter de kans dat een criminele carrière wordt voorkomen. Een integrale en sluitende aanpak - bestaande uit proactieve, preventieve, repressieve maatregelen en nazorg - is hierbij essentieel, zowel vanuit de invalshoek veiligheid als vanuit onderwijs, zorg en welzijn. Er zijn veel instanties bestrokken bij de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit, zoals de gemeenten, het OM, CJG, Jongerenwerk, onderwijs, GGD, Bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Bureau Jeugdzorg en de politie. Goede afspraken over de informatie-uitwisseling zijn dan ook noodzakelijk. Op diverse plaatsen in de regio wordt inmiddels gewerkt met convenanten op basis waarvan informatie-uitwisseling mogelijk is. De Veiligheidshuizen  in de regio spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Opleggen van gebiedsverboden

Er zijn ook diverse bestuurlijke maatregelen tegen jeugdoverlast mogelijk, zoals de (preventieve) last onder dwangsom en inzet van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO). De burgemeester speelt een belangrijke rol bij het opleggen van deze maatregelen, die ook hun nut hebben bewezen tijdens evenementen als de jaarwisseling en diverse kampioenschappen (EK, WK).

Als het gaat om de Wet MBVEO is geconstateerd dat deze nog beter benut kan worden door dit instrument meer structureel in te zetten. Naast de inzet bij de jaarwisseling en voetbaltoernooien, biedt de wet bijvoorbeeld mogelijkheden om bij de aanpak van overlast in wijken en buurten maatwerk te leveren. Voor een succesvolle toepassing van deze maatregelen is noodzakelijk dat ordentelijke dossiers gevormd worden. Goede informatie-uitwisseling tussen de veiligheidspartners is dan ook essentieel. Hierover worden afspraken gemaakt tussen betrokken partners.

 

Voor meer informatie met betrekking tot Jeugd en Veiligheid: www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

 

 

Handreiking

Het is gewenst een ketenstructuur vast te stellen waarin met al deze aspecten rekening wordt gehouden. Daardoor weten alle partners wie op welk moment de regie voert, welke kennis zij mogen delen en bij wie zij waarvoor aan moeten kloppen.
  • Datum: 22 Apr 18
  • Auteur:
  • Soort document: application/pdf
  • Aantal pagina’s: 7
In dit document vindt u het werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag in zeven praktische stappen. Het doel van dit stuk is om een werkbare aanpak op hoofdlijnen te beschrijven met een heldere rolverdeling en een verdeling van verantwoordelijkheden, inclusief informatieoverdracht, tussen de driehoekspartners OM (Openbaar Ministerie), politie en gemeenten. Gemeenten kunnen als regiehouder, samen met politie, OM en andere ketenpartners, met deze handreiking het werkproces inrichten en waar nodig en wenselijk aanvullen. Dit werkproces biedt daarmee kaders en uitgangspunten die lokaal verder in- en aangevuld kunnen worden vanuit bestaande netwerken.
  • Datum: 22 Apr 18
  • Auteur:
  • Soort document: application/pdf
  • Aantal pagina’s: 25