Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Ondermijning

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Jaarplan en jaarverslag RIEC Den Haag

Gemeenten, politie, OM, de Belastingdienst hebben in de regio Den Haag binnen het kader van de RIEC-samenwerking afgesproken de aanpak van ondermijnende criminaliteit te intensiveren. Hierbij is het gezamenlijke doel ondermijnende criminaliteit in de regio te voorkomen en aan te pakken.

Lees hier het jaarplan RIEC Den Haag 2020 en het jaarverslag RIEC Den Haag 2018

Inventarisatie APV’s

In mei/juni 2018 is er een inventarisatie geweest bij gemeenten over de artikelen in de APV die ingezet kunnen worden in de aanpak van ondermijning. De meest gebruikelijke artikelen zijn overal opgenomen.

De artikelen die nog niet alle gemeenten hebben maar die wél van toegevoegde waarde kunnen zijn in de aanpak van ondermijning hebben we voor jullie op een rijtje gezet.

Het ‘ondermijningsartikel’ (sluiting van voor publiek openstaande panden)

Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, de gehele of gedeeltelijke sluiting te bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw - niet zijnde een horeca-inrichting of seksinrichting - of een bij dat gebouw behorend erf. Denk bij dit artikel wel na over het opstellen van uitvoeringsbeleid inclusief een sanctiematrix.

Enkele voorbeelden zijn te zien door hieronder te klikken:

Exploitatievergunning

De exploitatievergunning is bedoeld als een zogenoemde overlastvergunning. Met voorwaarden kan maatwerk geleverd worden per specifieke zaak/bedrijf. Daarnaast kan door middel van (goed onderbouwd) sanctiebeleid een exploitatievergunning gemakkelijker ingetrokken of geschorst worden dan een drank- en horecavergunning. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde is het verbod om ramen af te plakken, zoals soms te zien is bij shisha lounges.  Als (secundair) voordeel biedt  het gebruik van een exploitatievergunning de mogelijkheid voor het uitvoeren van een toets op grond van de Wet Bibob.

Verzamelingen van personen in verband met drugs

Het is verboden op of aan de weg aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen indien deze verzameling van personen verband houdt met het openlijk gebruik van - of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

Met behulp van dit artikel kan onder andere worden opgetreden tegen drugstoerisme. Dit geschiedt veelal groepsgewijs. Desondanks kan er niet echt worden gesproken van een samenscholing. Daarom is er voor deze vorm van overlast een speciale bepaling geredigeerd. Het verbod is niet van toepassing, indien de verzameling van personen geen verband houdt met drugs. De politie zal dit in het concrete geval moeten beoordelen op basis van ervaring en concrete omstandigheden, zoals het aanspreken van voorbijgangers, het waarnemen van transacties, het ruziën tussen aanbieders en afnemers enzovoort.

Enkele voorbeelden zijn te zien door hieronder te klikken:

Vergunning autobranche Tilburg

Als reactie op de inventarisatie is een aantal keer het voorbeeld uit Tilburg genoemd, waar een vergunningsplicht ingevoerd is voor autoverhuurbedrijven. Dit op basis van een door de politie uitgevoerd project waarbij door de hele regio 43 bedrijven zijn bezocht. Uit de bevindingen wordt geconcludeerd dat de autoverhuurbranche in Zeeland-West-Brabant in belangrijke mate malafide besmet lijkt en dat er op grote schaal sprake is van het faciliteren van de georganiseerde criminaliteit.  Naar aanleiding van de invoering van de vergunning zijn direct een aantal van de bedrijven gestopt met hun activiteiten.

Het aanwijs besluit en de APV van de gemeente Tilburg zijn hier en hier te vinden.

Flexibele brancheringvergunning

De gemeente Rotterdam heeft een artikel in haar APV opgenomen (Artikel 2:36 Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat) welke de bevoegdheid geeft om één of meer branches, al dan niet in een bepaald gebied, waardoor deze bedrijven een exploitatievergunning hebben om hun bedrijfsvoering door te zetten in dien de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat. Het betreft artikel 3:36 (p. 37 APV en toelichting op p. 133). De APV van Rotterdam is hier te vinden.

 

Aanbod

 • Datum: 29 Jan 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 4
 • Datum: 29 Jan 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 29 Jan 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0