Werken aan veiligheid
doen we samen

Mensenhandel

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Mensenhandel

De kern van mensenhandel is (beoogde) uitbuiting. Mensen worden geworven, vervoerd, overgebracht of gehuisvest onder dwang, met het doel ze vervolgens uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of orgaanhandel.

Het RIEC Den Haag vergroot het bewustzijn van het bestuur op het gebied van mensenhandel en ondersteunt de partners bij de inrichting en implementatie van de bestuurlijke aanpak.

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) houdt zich bezig met het uitvoeren van bestuurlijke controles in de vergunde en niet-vergunde prostitutiebranche. Daarnaast worden alle vergunde seksclubs, privé huizen en massagesalons in de regio meerdere malen per jaar gecontroleerd. De signalen van mensenhandel worden wekelijks besproken en doorgegeven aan Opsporing.

Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) verzorgt de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel in onze regio en zorgt ervoor dat zij de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is. Daarnaast zijn zij een kennis- en expertisecentrum op het gebied van mensenhandel en sekswerk.

Er zijn nog vele andere organisaties die zich in onze regio bezighouden met mensenhandel, zoals de Zorg- en Veiligheidshuizen Hollands-Midden en Haaglanden, het Leger des Heils, Perspektief, de AVIM, ISZW en het OM.

Uiteraard zijn ook de gemeenten in onze regio een belangrijke spin in het web en zijn zij deel van de integrale aanpak. Zij hebben een signalerende en beleid makende rol en zijn verantwoordelijk voor de zorg en opvang van slachtoffers. Uitgebreide informatie over de rol van de gemeenten kan worden gevonden in het KOMPAS/ aanpak mensenhandel van de VNG.

Voor een uitgebreid webdossier kunt u ook kijken op de website van het CCV. De links naar de websites van het CCV en de VNG vindt u in de map Documentatie Mensenhandel.

Feiten en achtergrond

Een onderzoek naar de samenwerking rond mensenhandel in de regionale eenheid Den Haag.
 • Datum: 28 Jul 20
 • Auteur: Regioplan, in opdracht van het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 43
Het verkennend onderzoek is opgezet en uitgevoerd tussen 1 maart en 31 juli 2014. Dit onderzoeksrapport is een weergave van de wijze waarop Spot 46 de hulpbehoefte en de benaderingswijze van medewerkers binnen de Chinese massagesalons heeft verkend en wat haar bevindingen zijn.
 • Datum: 18 Nov 14
 • Auteur: SHOP
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 45
Het voorliggende onderzoek bevat de resultaten van het onderzoek naar (binnenlandse) mensenhandel en vormen van seksuele uitbuiting van jongens in Nederland. De directe aanleiding voor het onderzoek vormde de constatering van de commissie-Azough dat mannelijke slachtoffers van loverboys/binnenlandse mensenhandel thans buiten beeld blijven. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van jongens die (mogelijk) slachtoffer worden van binnenlandse mensenhandel/ seksuele uitbuiting en wat dit betekent voor (mogelijkheden voor) signalering, zorg en begeleiding.
 • Datum: 30 Jan 17
 • Auteur: SHOP en Regioplan
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 79
Vervolgproject van FairWork en SHOP: SHOP biedt in de regio al lange tijd psychosociale begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel en is zorgcoördinator en onderdeel van de ketenaanpak mensenhandel. Sinds enkele jaren werkt SHOP samen met FairWork aan de aanpak van arbeidsuitbuiting in Den Haag. Zij informeren en ondersteunen (mogelijke) slachtoffers en geven voorlichting en trainingen aan stakeholders. De komende jaren willen zij deze activiteiten graag voortzetten en verder uitbreiden.
 • Datum: 01 Jan 18
 • Auteur: SHOP en FairWork
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
Dit projectvoorstel is een vervolg op het project ‘Aanpak arbeidsuitbuiting Den Haag 2018-2019’, uitgevoerd door Stichting Hulp Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) en FairWork. SHOP biedt in de regio al lange tijd psychosociale begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel en is zorgcoördinator en onderdeel van de ketenaanpak mensenhandel. Het document start met een korte beschrijving van de achtergrond van het (meerjarige) project, een schets van de problematiek en geeft weer doelstellingen, activiteiten en de beoogde resultaten voor 2019. De begroting is als bijlage 1 bijgevoegd.
 • Datum: 01 Jan 19
 • Auteur: SHOP en FairWork
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 9
Een regionaal beeld van signalen van arbeidsuitbuiting.
 • Datum: 25 Mar 21
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Praktische hulp

De gemakkelijke conclusie is dat mensenhandel alleen effectief bestreden kan worden als op alle niveaus en tussen alle partners intensief wordt samengewerkt. Maar de vraag blijft opkomen in welke gevallen persoonsgegevens verzameld, gebruikt en gedeeld mogen worden. Binnen de eigen organisatie en met anderen. Binnen en buiten de overheid. In deze handreiking wordt hierop zo goed en concreet mogelijk antwoord gegeven. Deze handreiking wordt nu in eerste instantie gepubliceerd als “0.9-versie”. Dat wil zeggen: een versie die inhoudelijk volwaardig en voldragen is, maar die er baat bij heeft als we nog meer voorbeelden en vragen uit de praktijk verzamelen. Daar gaan we actief naar op zoek – wederom met alle betrokken partijen uit de praktijk – zodat we begin 2021 de “1.0-versie” kunnen publiceren.
 • Datum: 30 Oct 20
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 73
Een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.
 • Datum: 30 Nov 18
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44

Goede voorbeelden

Het actieprogramma mensenhandel is een overkoepelend plan van aanpak voor alle vormen van mensenhandel binnen de gemeente en beschrijft de ambities en acties van de gemeente op dit brede terrein.
 • Datum: 30 Jun 20
 • Auteur: Gemeente Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 52