Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Achtergrond problematiek

De laatste jaren is er veel aandacht voor de stijging van incidenten die gerelateerd worden aan personen met verward gedrag.  De zogenoemde E-33 registraties van de politie worden vaak als indicatie gebruikt. Daarvan is te zien dat er sinds 2015 sprake is van een forse toename van meldingen in relatie tot personen die verward gedrag vertonen.  Betrouwbare cijfers over de aard en omvang van de groep verwarde personen zijn niet beschikbaar, aangezien sommige personen als gevolg van de onderliggende problematiek immers vaker in beeld komen.

Als definitie voor verward gedrag wordt de definitie die het Schakelteam (zie onder) aangehouden: Mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het betreft mensen met vaak verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperking, dementie), veelal in combinatie met verschillende levensproblemen zoals schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren en/of gebrek aan participatie. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in 4 categorieën:

Doel: Overlast en criminaliteit door verwarde personen voorkomen, terugdringen en aanpakken.

Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over ervaringen, knelpunten en successen over:

  • het signaleren en oppakken van meldingen van personen met verward gedrag en een goede beoordeling over het benodigde vervolg,
  • het organiseren van triage en vervoer en deze (vervoers)taak zo veel mogelijk weghalen bij politie,
  • de verschillende opvangvoorzieningen van personen met verward gedrag,
  • Veiligheid: de aanpak van overlast en criminaliteit en het oppakken en langdurig monitoren van risicovolle casussen,
  • Zorg: de organisatie van de lokale aanpak, waaronder de ambulante zorg,
  • Wonen: de doorstroom tussen zorginstellingen en maatschappelijke opvang en zelfstandige en/of passende woonvoorzieningen.