Werken aan veiligheid
doen we samen

Bijeenkomsten Wet Aanpak Woonoverlast

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Bijeenkomsten Wet Aanpak Woonoverlast

Op 21 november 2017 en 24 april 2018 heeft het RSIV samen met het CCV en de gemeente Den Haag een bijeenkomst georganiseerd over de nieuwe wet aanpak woonoverlast. In de bijeenkomst van november 2017 werd vooral stilgestaan bij de implementatie en het opstellen van beleidsregels, terwijl er in april 2018 vooral aandacht gegeven werd aan dossieropbouw en casuistiek. Er zijn een aantal zaken uit de deelsessies naar voren gekomen die we op een rijtje hebben gezet:

 

Informatiedeling/dossieropbouw:

 • Voor de inzet van de Wet Aanpak Woonoverlast is een specifieke machtiging afgegeven waardoor informatie-uitwisseling tussen politie en burgemeester mogelijk is. Daarnaast kan informatiedeling tussen benodigde partijen geregeld worden via de gedragsaanwijzing, door specifiek op te nemen dat informatie gedeeld kan worden. Voor vroegsignalering kan het convenant voor het lokale overleg/de sociale wijkteam gebruikt worden op het moment dat er sprake is van mogelijk gevaar (huiselijk geweld/kindermishandeling).
 •  
 • Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) vanuit de GGZ op de basisteams van de politie kan de verbinding maken met zorginstellingen.
 •  
 • Als wijkagent kun je je ‘abonneren’ op een bepaalde persoon: als er een melding of registratie over de betreffende persoon binnenkomt (ook buiten de eigen stad) dan krijgt de wijkagent automatisch een signaal.
 •  
 • Er zullen verdere richtlijnen worden opgesteld voor dossieropbouw bij inzet van de Wet. De vraag is in hoeverre een overlastdossier van vóór 1 juli 2017 meegenomen kan worden in de dossiervorming om te komen tot de inzet van een gedragsaanwijzing. Binnenkort volgt daar meer informatie over.
 •  

Voorbeelden elders in het land:

 • Momenteel loopt er in het noorden van Nederland een proef met buurtrechters. 7 kantonrechters die zijn aangesloten bij de Rechtbank Noord-Nederland gaan bij ruziënde buren langs om te proberen het conflict tot een goed einde te brengen. Een soortgelijke constructie als het programma van de Rijdende Rechter. Voorwaarden zijn dat alle partijen hierbij vrijwillig aan meewerken en de uitspraak is bindend. Dit alles bijna kosteloos (alleen de griffiekosten van circa €40,- zijn voor eigen rekening). De proef met de buurtrechters duurt nog tot mei 2018. Interesse? Meer info via Katja.
 •  
 • Het screenen van (toekomstige) huurders/selectieve woningtoewijzing: op dit moment zijn er steeds meer gemeenten die gebruik maken van de mogelijkheid om selectieve woningtoewijzing toe te passen bij buurten, straten, of een complex, waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Een aanvraag om deze woningtoewijzing toe te mogen passen moet officieel ingediend worden bij het ministerie van BZK. Meer info? Neem contact op met Simon Bakker: simon.bakker@minbzk.nl.
 •  
 • In Groningen en Amsterdam is een experiment bezig: ‘verhuurvergunningen’. Er worden nieuwe vergunningen afgegeven aan o.a. eigenaars die panden verhuren aan studenten, kwetsbaren, met daarin instructies voor de wijze van verhuur en als ze zich daar niet aan houden verliezen ze hun verhuurvergunning. Ondernemers die verhuren moeten ervoor zorgen dat er geen overlast in de buurt ontstaat en er netjes met huurders wordt omgegaan. Daarnaast dienen zij zich te huoden aan maximale huursommen. Meer info? Neem contact op met Jan Michiel de Boer: jan.michiel.de.boer@groningen.nl
 • Online hulp is onder meer beschikbaar via: https://www.hetccv-woonoverlast.nl. Op deze site vind je veel informatie over onder andere de huurrechtelijke gedragsaanwijzing en de nieuwe Wet.
 •  
 • Een specifieke link naar het onderzoek ‘Gedragsaanwijzingen ingebed in het huurrecht?: https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/gedragsaanwijzing-ingebed-in-het-huurrecht.
 •  
 • Op de website van het CCV vind je een onderdeel over malafide huiseigenaren. https://www.hetccv-woonoverlast.nl/koopwoningen.
 •  
 • Op dit moment is er een tool in ontwikkeling voor bewoners die overlast ervaren. De naam is vooralsnog: www.overlastadvies.nl. Het is een website voor bewoners, waar ze hun type overlast in kunnen vullen en dan passende adviezen krijgen wat ze kunnen doen. In de tool wordt gekeken naar heel veel diverse soorten overlast (scenario’s). Hij wordt nu ontworpen door Michel Vols van de Rijksuniversiteit van Groningen en binnenkort gaat het CCV meetesten met een aantal partners uit het veld. Verwachte oplevering: september 2018. De site wordt gekoppeld aan de woonoverlastsite van het CCV.
 • De link naar de aanpak van verwarde personen wordt gemaakt: Kitty van der Voorn is de programmamanager van het programma ‘Zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Hollands Midden’. In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten, politie, cliëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de ondersteuning van mensen met verward gedrag te verbeteren. De afgelopen maanden is onder andere gewerkt aan de realisatie van de 24/7  Psychiatrische Eerste Hulp bij GGZ Rivierduinen en het organiseren van passend vervoer. Na melding bij 112 of bij politie of ambulance kunnen mensen die in acuut verwarde toestand worden aangetroffen naar de Psychiatrische Eerste Hulp worden gebracht. In het programma spelen ook preventie en vroegtijdige signalering een belangrijke rol. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de versterking van het meldpunt Zorg en Overlast. Burgers en professionals kunnen bij dit meldpunt zorgen over personen met verward gedrag melden. Aan de verbetering van de  bereikbaarheid van het meldpunt en de opvolging van meldingen wordt ook gewerkt. Kitty benadrukt dat knelpunten in de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag, bijvoorbeeld ten aanzien van vervoer of de beschikbaarheid van de PEH en het meldpunt, goed in beeld moeten komen. Meld ze dus vooral bij Kitty van der Voorn.
 •  

Tips en tricks:

 • Denk er ook over na om gesprekken met een overlastgever op het politiebureau te houden. Dit laat zien dat gemeente en politie samenwerken en dus ook informatie delen.
 •  
 • Zorg dat je interne en externe verwachtingenmanagement op orde is. Niet alle zaken kunnen aangepakt worden en niet alle vormen van overlast zijn geschikt voor de wet. Communiceer duidelijk dat het om een ultimum remedium gaat en dat de burgemeester de wet niet bij ieder incident van overlast kan inzetten.
 •  
 • Let op! De overlast moet formeel geconstateerd worden door een bevoegde toezichthouder voordat een last onder dwangsom of bestuursdwang toegepast kan worden. Een geluidsopname van de buurvrouw is ondersteunend erg nuttig maar telt niet als formele constatering.
 •  
 • Bij burenruzies is er de mogelijkheid om voor beide partijen een gedragsaanwijzing op te leggen. In het huurrecht wordt deze mogelijkheid regelmatig gebruikt.
 •  

Bemiddeling en Mediation:

Gerda Nieuwenhuis heeft zich voorgesteld. Zij werkt voor het bureau bemiddeling en Mediation (ondergebracht bij de politie en welzijnsorganisatie Xtra). Aan dit bureau zijn kundige mediators en bemiddelaars als vrijwilligers  gekoppeld die ingezet kunnen worden bij casussen rondom woonoverlast. Bemiddeling en Mediation levert van oudsher vooral aan de ”oude” eenheid Den haag en een aantal omringende gemeenten. Zij staat open voor incidentele inzet elders in de eenheid! Neem vooral contact op via gerda.nieuwenhuis@politie.nl of via https://www.bemiddelingmediation.nl.

In de kennisdatabank zijn voorbeelden van besluiten en beleidsregels te vinden. Verder zijn er presentaties toegevoegd.

2017

 • Datum: 30 Nov 17
 • Auteur: Het CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Memo t.b.v. RBO 12 oktober 2017.
 • Datum: 12 Oct 17
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 27 Jun 17
 • Auteur: VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6
 • Datum: 19 Jul 17
 • Auteur: Gemeente Kaag en Braassem
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

2018

 • Datum: 02 Mar 18
 • Auteur: Gemeente Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8
 • Datum: 05 Mar 18
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Aan de slag met de Wet Aanpak Woonoverlast - 1e Haagse casus.
 • Datum: 24 Apr 18
 • Auteur: Gemeente Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 20
 • Datum: 24 Apr 18
 • Auteur: Het CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 29
 • Datum: 01 Jan 70
 • Auteur: Michel Vols & Linzy Sieljes
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 20